قوانین جهانی موفقیت

نوشته ی برایان تریسی

 ١-قانون علت و معلول
هر چیز به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتیمعلولی هست ، و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد ، چه ازآنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید . چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.

2- قانون ذهن
همه ی علت ها و معلول ها ذهنی هستند . افکار شما تبدیلبه واقعیت می شوند . افکار شما آفریننده اند . شما تبدیل به همان چیزی میشوید که درباره ی آن بیشتر فکر می کنید .
همیشه درباره ی چیز هایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر کردن درباره ی چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید.

3- قانون عینیت یافتن ذهنیات
دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیایدرون شماست . کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه ی خود رادر درون خود خلق کنید .
زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.

4- قانون رابطه ی مستقیم
زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شمااز طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد.

5- قانون باور
هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان بهواقعیت بدل می شود . شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزیرا می بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده اید . پس باید :
-
باور های محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید
.
-
آنها را از بین ببرید.

6- قانون ارزش ها
نحوه ی عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است .
آنچهبراستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شمانیست بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی وعصبانیت است.

7- قانون انگیزه
هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد . این کار ممکن است بصورت خودآگاهو ناخودآگاه انجام شود.
رمز موفقیت دو چیز است
:
-
تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها
.
-
مشخص کردن انگیزه ها.

8- قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه
ذهن ناخودآگاه شما موجب می شود همه یگفته ها و اعمالتان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی وباورهای زیر بنایی شما هماهنگ است .
ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آنرا برنامه ریزی کنید می تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد.

9- قانون انتظارات
اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید در جهان پیرامورتان امکان وقوع پیدا می کند .
شما همیشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل می کنید و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد.

10- قانون تمرکز
هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند .
هرچیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل میگیرد و گسترش پیدا می کند . بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکزکنید که در زندگی واقعا طالب آن هستید
.
==================

11- قانون عادت
حداقل 95% از کارهایی که انجام می دهید از روی عادت است ، خواه عادت های مفید و خواه عادت های مضر .
شمامی توانید عادت هایی را که موفقیتتان را تضمین می کند در خود پرورش دهید . به این صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادیانجام نشوند تمرین و تکرار آگاهانه و مدام آنرا ادامه دهید.

12- قانون جذب
شما مرتبا افکار ، ایده ها و موقعیت هایی را که باافکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب می کنید ، خواه افکار منفی خواهافکار مثبت .
شما می توانید بهتر از اینکه هستید باشید ، ثروتمند تر ازاکنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افکار غالبخود را تغییر دهید.

13- قانون انتخاب
زندگی شما نتیجه ی انتخاب های شما تا این لحظه است .
چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید ، کنترل کامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

14- قانون تفکر مثبت
 
برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی تفکر مثبت امری ضروری است .
شیوه ی تفکر شما نشان دهنده ی ارزش ها ، اعتقادات و انتظارات شماست.

15- قانون تغییر
تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزونو تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته درحال حرکت است .
کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن.

16- قانون کنترل
این که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر می کنید بستگی به این دارد که فکر می کنید تا چه حد زندگی تان را تحت کنترل دارید
.
سلامتی ، شادی و عملکرد عالی از طریق کنترل کامل افکار ، اعمال و شرایط پیرامونتان به وجود می آید.

17- قانون مسئولیت
هر جا که هستید و هر چه که هستید بخاطر آن است که خودتان اینطور خواسته اید .
مسئولیت کامل آنچه که هستید ، آنچه که بدست آورده اید و آنچه که خواهید داشت بر عهده ی خود شماست.

18- قانون پاداش
عالم در نظم  و تعادل کامل به سر می برد . شما همیشه پاداش کامل اعمالتان را می گیرید .
همیشه از همان دست که می دهید از همان دست می گیرید . اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید.

19- قانون خدمت
پاداش هایی که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد .
هرچه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار و مطالعه کنید و تواناییهای خود را افزایش دهید ، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتریبه دست می آورید.

20- قانون تاثیر تلاش
همه ی امیدها ، رویاها ، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت کوشی شماست .
هر چه بیشتر تلاش کنید ، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید
.
هیچ راه میانبری وجود ندارد
.
===============
21-
قانون آمادگی

شانسدر واقع به هم پیوستن موقعیت و آمادگی است . عملکرد خوب نتیجه ی آمادگیکامل است که مراحل کسب آن اغلب از هفته ها ، ماه ها و سال ها قبل آغاز میشود .
در هر حوزه ای موفق ترین افراد آنهایی هستند که همواره در مقایسهبا افراد نا موفق وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کار می کنند.

22- قانون حد توانایی
هیچ وقت برای انجام همه ی کارها وقت کافی وجود ندارد ولی همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی است .
هرجه بیشتر کار کنید کارایی بیشتری پیدا می کنید . اما اگر بخواهید بیش ازحد حد توانتان انجام امور مختلف را به عهده بگیرید نتیجه ای جز این نخواهدداشت که بفهمید توانایی شما برای انجام کارها حدی دارد.

23- قانون تصمیم
مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است .
در زندگی شما هر جهشی در جهت پیشرفت ، هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشید.

24- قانون خلاقیت
ذهن شما می تواند به هر چیزی که برایش قابل درک باشد و آن را باور داشته باشد دست یابد .
هرنوع پیشرفتی در زندگی تان با یک ایده آغاز می شود و چون توانایی شما درخلق ایده های جدید نا محدود است آینده ی شما نیز محدودیتی نخواهد داشت.

25- قانون انعطاف پذیری
در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید ، اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف پذیر باشید .
در عصر تحولات سریع ، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چیز ، انعطاف پذیری و سازگاری از شرایط اساسی موفقیت است.

26- قانون استقامت
معیار ایمان به خود ، توانایی استقامت در برابر سختی ها ، شکست ها و نا امیدی هاست .
استقامت ویژگی اساسی موفقیت است . اگر شما به اندازه ی کافی استقامت کنید ، طبیعتا سرانجام موفق می شوید.

27- قانون صداقت
خوشبختی و داشتن عملکرد عالی هنگامی به سراغ شما میآید که تصمیم بگیرید هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خودزندگی کنید .
همیشه با آن بهترین ِ بهترین ها که در درون شماست صادق باشید.

28- قانون احساس
شما در فکر کردن ، درک کردن و تصمیم گرفتن صددرصد احساسی عمل می کنید . با احساستان تصمیم می گیرید و با عقلتان توجیه می کنید .
از آنجایی که کنترل افکارتان در دست خودتان است ، خوشبختی شما نیز بستگی به میزان اراده ی شما در کنترل افکارتان دارد.

29- قانون خوشبختی
کیفیت زندگی تان را احساس شما در هر لحظه تعیین می کند و احساس شما را تفسیر شما از وقایع پیرامونتان تعیین می کند نه خود وقایع .
هرگزبرای اینکه تجربه ی خوشی از دوران کودکی داشته باشید دیر نیست . کافی استگذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییردهید

/ 0 نظر / 24 بازدید