باوفاترین همسر

از شیوانا عارف بزرگ پرسیدند وفادارترین مردی که دیدیکه بود؟ او گفت:" جوانی که هنوز ازدواج نکرده بود و هنوز نمی دانست همسرشکیست و چه شکل و قیافه ای خواهد داشت اما با این وجود هرگاه با دختری جوانبرخورد می کرد شرم و حیا پیشه می کرد و خود را کنار می کشید. او وفادارترین مردی بود که در تمام عمرم دیده بودم!"

/ 0 نظر / 13 بازدید