بهشتی در وجود تو

در بین شاگردان شیوانا زوج جوانی بودند که چهره ای فوقالعاده شفاف و ملکوتی داشتند. این دو زوج به شدت شیفته سخنان شیوانا بودندو با وجودی که کلبه شان در دورترین نقطه دهکده بود. اما هر روز صبح زودتراز بقیه در کلاس شیوانا شرکت می کردند. ویژگی برجسته این زوج جوان یعنیشفافیت فوق العاده چهره و آرامش عمیق شان همیشه برای بقیه شاگردان شیوانایک سوال بود. روزی دختری جوان که صورتی معمولی داشت در مقابل جمع از جابرخاست و از شیوانا پرسید:" استاد! همه ما به یک اندازه از درس های شمابهره می بریم.شما برای همه ما یک درس واحد می گوئید. پس چگونه است که چهرهبعضی از ما شفافیت معمولی دارد و چهره این زوج جوان اینچنین ملکوتی میدرخشد!"

شیوانا تبسمی کرد و گفت:"ایمان و باور اندک روح تو رابه بهشت خواهد برد. اما باور زیاد بهشت را به روح تو می آورد.هر چه باورتو به خالق کائنات بیشترباشد. حضور او در وجود تو بیشتر نمودار می گردد. "

/ 0 نظر / 16 بازدید